17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

idea

ý nghĩ, ý kiến

Xóa

improve

cải tiến, cải thiện

Xóa

advice

lời khuyên

Xóa

rubbish

đồ bỏ đi, rác

Xóa

instead

thay thế

Xóa

park

công viên; vườn hoa