Giả lập hội thoại


Nói trước

What are you doing, Phong?

Bạn đang làm gì vậy, Phong?

Nói sau

Searching for the meaning of ‘footprint’.

Tìm kiếm ý nghĩa của từ 'dấu chân'.

Nói trước

It’s the print our feet leave on the ground.

Đó là in dấu chân chúng ta để lại trên mặt đất.

Nói sau

That’s the usual meaning. But this is about the effects we leave behind after our actions.

Đó là ý nghĩa thông thường. Nhưng đây là những tác động chúng ta để lại sau hành động của chúng ta.

Nói trước

Can you give an example?

Bạn có thể đưa ra một ví dụ?

Nói sau

Certainly. If you take care of the trees around you, if you plant a new tree every year...

Chắc chắn rồi. Nếu bạn chăm sóc cây xung quanh bạn, nếu bạn trồng một cây mới mỗi năm ...

Nói trước

So?

Vậy sao?

Nói sau

There will be a lot of greenery around you.

Sẽ có rất nhiều cây xanh xung quanh bạn.

Nói trước

And this is a footprint?

Và đây là dấu chân?

Nói sau

Yes. You leave a big footprint.

Vâng. Bạn để lại một dấu chân lớn.

Nói trước

Oh!

Oh!