Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What are you doing, Phong?
Bạn đang làm gì vậy, Phong?
Searching for the meaning of ‘footprint’.
Tìm kiếm ý nghĩa của từ 'dấu chân'.
It’s the print our feet leave on the ground.
Đó là in dấu chân chúng ta để lại trên mặt đất.
That’s the usual meaning. But this is about the effects we leave behind after our actions.
Đó là ý nghĩa thông thường. Nhưng đây là những tác động chúng ta để lại sau hành động của chúng ta.
Can you give an example?
Bạn có thể đưa ra một ví dụ?
Certainly. If you take care of the trees around you, if you plant a new tree every year...
Chắc chắn rồi. Nếu bạn chăm sóc cây xung quanh bạn, nếu bạn trồng một cây mới mỗi năm ...
There will be a lot of greenery around you.
Sẽ có rất nhiều cây xanh xung quanh bạn.
Học câu