17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

usual

thường, thông thường, như thường ngày

Xóa

effects

tác động, ảnh hưởng

Xóa

trees

cây

Xóa

greenery

cây xanh (trang trí)

Xóa

footprint

dấu chân

Xóa

ground

mặt đất