Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Good afternoon.
Chào buổi chiều.
Good afternoon.
Chào buổi chiều.
Please take a seat. Did you find our office easily?
Vui lòng ngồi. Bạn có tìm thấy văn phòng của chúng tôi một cách dễ dàng?
Yes, I didn't have any problems.
Vâng, tôi không có vấn đề gì.
Right. Well, I can see from CV that you are sociable and you like meeting people.
Được rồi. Vậy, tôi có thể thấy từ CV rằng bạn là người hòa đồng và bạn thích gặp gỡ mọi người.
Yes, I'm a very outgoing person.
Vâng, tôi là người như vậy.
Well, that's exactly the kind of person our hotel needs to work at the reception desk. Why do you think you are capable of doing the job well?
Vâng, đó chính xác là người mà khách sạn của chúng tôi cần làm tại bàn lễ tân. Tại sao bạn nghĩ bạn có khả năng làm tốt công việc?
I'm confident dealing with different types of people.I also have a good telephone manner, so telephone work is one of my strengths. I believe I can do this work well since I have some experience as a school receptionist, as you can see from my CV.
Tôi tự tin ứng xử với nhiều loại người khác nhau. Tôi cũng là một tổng đài viên tốt, do đó, điện thoại làm việc là một trong những điểm mạnh của tôi. Tôi tin rằng tôi có thể làm việc này tốt kể từ khi tôi có một số kinh nghiệm như một nhân viên tiếp tân trường, như bạn có thể nhìn thấy từ CV của tôi.
That's great. As you know, our hotel needs someone to work shifts. Are you willing to work night shifts?
Thật tuyệt. Như bạn đã biết, khách sạn của chúng tôi cần ai đó làm việc thay thế. Bạn có muốn làm việc ca đêm không?
I think I can manage it.
Tôi nghĩ tôi có thể làm được.
Right, then. Shall we give you a trial period of say... two weeks?
Đúng rồi. Chúng tôi sẽ cho bạn một khoảng thời gian thử việc ... hai tuần?
That's fine. Thank you!
Không sao đâu. Cảm ơn bạn!
Học câu