Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

sociable

/ˈsəʊ.ʃə.bəl/

thích đời sống xã hội; thích giao tiếp; hòa đồng

a pleasant sociable couple

reception

/rɪˈsep.ʃən/

sự nhận; sự tiếp nhận; lễ tân

prepare rooms for the reception of guests

capable

/ˈkeɪ.pə.bəl/

có tài, có năng lực, giỏi

a very capable doctor

receptionist

/rɪˈsep.ʃən.ɪst/

tiếp viên

willing

/ˈwɪl.ɪŋ/

sẵn lòng giúp đỡ; nhiệt tình giúp đỡ

shifts

/∫ift/

ca, kíp

the cargo had shifted

Chọn tất cả