Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Ben! You can't park here! There's a double yellow line.
Ben! Anh không thể đỗ xe ở đây được! Có hai vạch vàng kìa.
Oh, we'll be back in a few minutes. It's O.K.
Ồ, chúng ta sẽ quay lại sau vài phút nữa mà. Không sao đâu.
Oh, no, it isn't. You'll get a parking ticket if you leave it here.
Ôi, không, không được. Anh sẽ nhận giấy phạt nếu đỗ ở đây.
No, I won't. It's half past five. All the traffic wardens have gone home.
Không đâu. Đã năm rưỡi rồi. Cảnh sát giao thông đã về nhà cả rồi.
Ben!
Ben!
Yes?
Gì cơ?
Is this your car, sir?
Cảnh sát giao thông: Đây có phải xe anh không, thưa anh?
Excuse me. May I see your licence?
Xin lỗi. Tôi có thể xem bằng lái không?
I'm afraid I've left it at home.
Tôi e là đã bỏ nó ở nhà rồi.
In that case you'll have to take it to the police station within five days.
Nếu thế, anh sẽ phải mang nó đến đồn cảnh sát trong vòng năm ngày.
But... but why?
Nhưng... Tại sao?
You were speeding, sir.
Anh vượt quá tốc độ.
But I was only doing 35!
Tốc độ của tôi mới là 35!
There's a 30 miles an hour speed limit on this road, sir.
Trên đường này có biển báo giới hạn tốc độ 35 dặm trên giờ, thưa anh.
Is there? I didn't see the sign...
Có à? Tôi đã không thấy biển bác...
Well, sir. We've been following you.
Ồ, thưa anh, chúng tôi đã đi theo anh.
So you were doing 35, too.
Vậy là các anh cũng đi ở vận tốc 35.
No, sir. We were doing 60 miles an hour... and we couldn't catch you!
Không, thưa anh. Chúng tôi đi với tốc độ 60 dặm một giờ... và vẫn không đuổi kịp anh đấy!
Hello... Wadley's Garage.
Xin chào... Garage của Wadley đây.
Oh, good evening. I don't know if you can help me. My car's broken down.
Ồ, xin chào. Không biết liệu anh giúp tôi được không. Xe tôi bị hỏng rồi.
We have 24-hour breakdown service. Where are you?
Chúng tôi có dịch vụ hỗ trở xe hỏng suốt 24 giờ. Anh đang ở đâu?
I'm on the A357... just north of Ringbourne.
Tôi đang ở đường A357... ngay phía bắc Ringbourne.
My car's just past the Red Lion pub... it's a white M.G.
Xe tôi vừa mới đi qua quán rượu Red Lion... nó là một chiếc M.G trắng.
Do you know what's wrong with it?
Anh biết nó bị sao không?
I've got no idea... but it won't start.
Tôi không biết... nhưng nó không khởi động được.
I'll send a mechanic out to you.
Tôi sẽ cho thợ tới chỗ ông.
He'll be there in about ten minutes.
Cậu ấy sẽ tới trong khoảng mười phút nữa.
It's nothing serious, sir. You've run out of petrol.
Không có gì nghiêm trọng đâu anh. Xe anh hết xăng.
Oh! Can you tow me to the garage?
Oh! Cậu bốc nó về garage được không?
That's not necessary. I've got a spare can of petrol in my truck.
Cái đó thì không cần. Tôi có xăng dư trong xe tải.
Shall I pay you now, or shall I come to the garage?
Tôi sẽ thanh toán cho anh bây giờ hay tới garage?
You can pay me now.
Anh có thể trả cho tôi bây giờ.
Will you take a cheque? I've run out of cash, too.
Cậu nhận séc không? Tôi cũng hết cả tiền mặt rồi.
Yes, that's O.K.
Được, ổn thôi.
Hold on... I can't find my cheque book!
Chờ đã... Tôi không thấy sổ séc của tôi đâu cả!
Học câu