Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
When 006 reached the rig he climbed up one of the towers.
Khi 006 tới được giàn khoan, anh leo lên một trong những toà nhà.
He was looking for someone whose uniform he could steal, but the rig seemed deserted.
Anh ta đang tìm kiếm ai đó để trộm đồng phục nhưng giàn khoan như bị bỏ hoang.
He went into an empty cabin.
Anh bước vào một khoang rỗng.
As he was looking for a change of clothes, the guard, whose cabin he was searching, came in.
Khi đang tìm quần áo dể đổi, gã bảo vệ, người có cái khoang anh đang lục soát đi vào.
He was surprised to see 006 in his black frogman's suit and 006 had no difficulty in silencing him with one blow to the neck.
Hắn ngạc nhiên khi thấy 006 trong bộ đồ người nhái màu đen và 006 không gặp chút khó khăn nào trong việc là dã tắt bặt với một cú đánh vào cổ.
Fortunately the guard was about the same size as 006, and the uniform fitted perfectly.
Cũng may tên lính gác cũng có tạng người như 006, à bộ đồng phục vừa vặn một cách hoàn hảo.
There was a pass in the pocket.
Có một thẻ trong túi của gã.
The pass operated the lift which went down to the undersea complex.
Thẻ làm thanh máy hoạt động và đi xuống dưới khu phức hợp ngầm dưới biển.
006 woke up with his hands tied behind his back.
006 tỉnh dậy với hai tay bị trói sau lưng.
His head was throbbing.
Đầu anh đau như búa bổ.
He was not alone. In the room were Krugerand, Slojob, Heidi, and the guard whose clothes he was wearing.
Anh không có một mình. Trong phòng là Krugerand, Slojob, Heidi, và tên lính canh có bộ quần áo anh đang mang.
And a beautiful girl, whose hands were also tied, was lying beside him.
Và một cô gái xinh đẹp, tay cũng bị trói đang nằm cạnh anh.
006 recognized her instantly.
006 ngay lập tức nhận ra cô.
She was Pip Kingsley, and American agent he'd met in Washington.
Cô là Pip Kingsley, và là một đặc vụ người Mỹ anh đã gặp ở Washington.
006 looked at his watch.
006 nhìn đồng hồ.
The explosive device he'd put on the rig was timed to explode in 45 minutes.
Thiếc bị nổ anh đặt trên giàn khoan được hẹn giờ để nổ trong 45 phút nữa.
Krugerand noticed that 006 was awake.
Krugerand để ý thấy 006 đã tỉnh.
‘Welcome, Commander Fleming. We've been expecting you,’ he said smiling.
‘Chào mừng, Chỉ huy Fleming. Chúng tôi đã luôn mong anh đấy,’ gã vừa nói vừa cười.
‘Unfortunately we haven't got time to show you around.
‘Không may thay chúng tôi không có thời gian đưa anh đi tham quan."
Blast-off is in forty minutes.
Tàu sẽ được phóng trong 40 phút nữa.
Slojob will take you to feed the sharks... they must be very hungry by now.’
Slojob sẽ đem anh cho cá mập ăn thịt... tới giờ thì chúng hẳn là đói lắm rồi.’
‘I'm delighted to meet you, Krugerand. I've been looking forward to it.
‘Vui được gặp ông, Krugerand. Tôi đã luôn trông ngóng cuộc gặp gỡ đấy.
Thank you for your invitation. I've always been interested in big fish. See you later.’
Cảm ơn vì lời mời. Tôi vẫn luôn hứng thú với mấy vụ lớn mà. Hẹn gặp lại.’
‘I don't think so, Commander. This will be your last mission.
‘Tôi không nghĩ thế đâu, Chỉ huy à. Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của anh.
Slojob! Take Commander Fleming and Miss Kingsley to the aquarium.’
Slojob! Đem chỉ huy Fleming và cô Kingsley đến bể cá.’
Slojob escorted them to Krugerand's private apartment.
Slojob áp giải họ đến căn hộ riêng của Krugerand.
One wall was made of thick glass and behind it 006 could see the dark shapes of the sharks, cruising around.
Một bức tường là bằng kính dày và đằng sau nó 006 có thể thấy bóng dáng đen ngòm của những con cá mập dang lượn quanh.
Slojob pushed them up a spiral stair-case to a platform above the shark tank.
Slojob đẩy họ lên một cầu thang dạng xoắn ốc lên một bục phía trên bể cá mập.
‘Ladies first,’ 006 said politely.
‘Quý cô trước nào,’ 006 nói một cách lịch thiệp.
‘No, no. After you,’ replied Miss Kingsley with a smile on her face.
‘Không, không. Sau anh đi,’ Kingsley đáp lời với một nụ cười nở trên gương mặt.
‘You wouldn't refuse us a last cigarette, would you, Slojob?’ 006 asked.
‘Ngươi sẽ không từ chối nếu bọn ta đòi hút điếu thuốc cuối chứ, phải không, Slojob?’ 006 hỏi.
‘I don't smoke,’ Slojob grinned.
‘Tao không hút thuốc,’ Slojob cười.
‘And you should give up smoking, it's bad for your health.’
‘Và mày nên bỏ thuốc đi, hại sức khoẻ lắm.’
‘Now, come on, Slojob. There are some cigarettes and a lighter in my pocket.’ 006 indicated his jacket pocket.
‘Thôi nào, Slojob. Có vài điếu thuốc và một bật lửa trong túi tao.’ 006 muốn nói là túi áo khoác của anh.
‘OK. But don't try anything.’
‘Được. Nhưng đừng cố làm gì đấy.’
Slojob reached into 006's pocket and took out the cigarettes and lighter.
Slojob với vào túi của 006 và lôi ra thuốc cùng bật lửa.
He was careful to keep his gun trained on 006 all the time.
Gã cẩn trọng, vẫn luôn chĩa súng vào 006.
He took a cigarette out of the packet and pushed it into 006's mouth.
Gã lấy một điếu thuốc ra khỏi hộp và đặt vào miệng 006.
He pressed the lighter with his thumb.
Gã bật lửa bằng ngón cái.
The sudden force of the flame took him by surprise.
Lửa bật lên làm gã giật mình kinh ngạc.
At that moment 006 kicked him in the stomach.
Vào khoảnh khắc đó 006 đá vào bụng gã.
He fell backwards and disappeared into the tank.
Gã ngã về phía sau và biến mất trong bể.
Within seconds all that remained of him was a red pool of blood on the surface.
Chỉ trong vài giây, thứ còn lại chỉ là một bể đỏ đầy máu phủ trên mặt.
The lighter had dropped to the floor and was still burning and 006 was able to burn through the ropes which held his hands.
Chiếc bật lửa rơi xuống sàn và vẫn đáng cháy, 006 có thể đốt chiếc dây quấn quanh tay mình.
He quickly released Miss Kingsley.
Anh nhanh chóng giải thoát cho Kingsley.
He glanced at his watch.
Anh liếc nhìn đồng hồ.
‘We haven't got much time,’ he said. ‘Can you fly a helicopter?’
‘Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa,’ Anh bảo. ‘Cô biết lái trực thắng chứ?’
‘I can fly anything if I have to,’ she replied calmly.
‘Tôi có thể lái bất cứ cái gì nếu phải làm,’ cô đáp lại bình tĩnh.
‘Good. Go and get the engines started and be ready to go.
‘Tốt lắm, đi làm động cơ khởi động đi và sẵn sàng rời khỏi nhé.
If I'm not there in exactly ten minutes, go without me.’
Nếu tối không ở đó trong chính xác mười phút nữa thì cô hãy cứ rời đi mà không có tôi.’
006 ran back to the control room and walked calmly in.
006 chạy ngược về phía phòng điều khiển và bình tĩnh đi vào.
‘Good evening, gentlemen,’ he said.
‘Xin chào nhé, các quý ông,’ anh nói.
Krugerand turned, and he was moving his hand towards his pocket when a jet of flame from 006's lighter threw him back across the room.
Krugerand quay lại và hắn ta đang dịch tay về phía túi khi một vệt lửa sáng từ bật lửa của 006 ném ông ta về phía cuối phòng.
006 pointed the lighter at Beratski and Heidi while he pulled every switch on the control panel until it exploded and burst into flames.
006 lấy chiếc bật lửa chỉ vào Beratski và Heidi trong khi anh kéo tất cả những cô tắc trong bảng điều khiển cho đến khi nó phát nổ và cháy thành lửa.
006 ran quickly to the lift but it was on fire.
006 chạy nahnh tới thang máy nhưng nó đang cháy.
He had five minutes left and he started to climb the ladder in the lift shaft.
Anh còn 5 phút nữa và anh bắt đầu leo thang trong trục nâng chuyển thang máy.
He was halfway up when he felt a hand grabbing at his ankles.
Lên được nửa đường thì anh thấy một bàn tay nắm lấy mắt cá chân mình.
It was Krugerand! 006 gripped the ladder tightly, turned and kicked Krugerand hard in the face.
Đó là Krugerand! 006 bám chặt vào thang, xoay người và đá mạnh vào mặt Krugeran.
He fell back, screaming, into the flames below.
Ông ta ngã ngửa ra, hét lên rơi vào lửa nóng bên dưới.
The helicopter was already in the air, hovering about a metre above the pad.
Chiếc trực thăng đã ở trên không trung, lơ lửng khoảng một mét phía trên sân đỗ.
006 leapt onto a wheel, shouting ‘Take it up! Take it up!’
006 nahỷ lên trên bánh trước, hét lên ‘Đưa nó lên! Đưa nó lên!’
The helicopter soared into the sky.
Chiếc máy bay bay lên trời.
A few seconds later there was a massive explosion as the rig went up.
Vài giây sau, một vụ nổi lớn xảy ra khi giàn khoan tung lên.
006 managed to climb into the helicopter cabin.
006 xoay sở trèo được vào trong buồng chiếc trực thăng.
He sat back, reached into his pocket and took out his cigarettes.
Anh ngồi xuống, lấy từ trong túi ra những điếu thuốc lá.
He put one in his mouth, ‘Oh blast!’ he said.
Anh đặt một điếu vào miệng, ‘Ồ nổ tung rồi!’ anh nói.
‘I seem to have forgotten my lighter.
‘Hình như tôi quên chiếc bật lửa.
You haven't got a light, have you?’
Cô không có bật lửa phải không?’
Học câu