Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

difficulty

/ˈdɪf.ɪ.kəl.ti/

sự khó khăn

do something without difficulty

fortunately

/ˈfɔː.tʃən.ət.li/

một cách may mắn, may thay

I was late, but fortunately the meeting hadn't started

undersea

/ˌʌn.dəˈsiː/

dưới mặt biển

undersea exploration

throbbing

/θrɔbiɳ/

nhói, nhoi nhói

instantly

/ˈɪn.stənt.li/

ngay lập tức

I came instantly I saw the need

device

/dɪˈvaɪs/

thiết bị, dụng cụ

a device for measuring pressure

explode

/ɪkˈspləʊd/

làm nổ, nổ

explode a bomb

spiral

/ˈspaɪə.rəl/

xoắn ốc; xoáy ốc

a spiral staircase

politely

/pəˈlaɪt.li/

[một cách] lễ phép;[một cách] lịch sự

indicate

/ˈɪn.dɪ.keɪt/

chỉ, chỉ ra, cho biết

a sign indicating the right road to follow

sudden

/ˈsʌd.ən/

đột ngột

a sudden change

ankle

/ˈæŋ.kəl/

mắt cá chân

Chọn tất cả