Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

crime

/kraɪm/

tội ác, tội

commit a serious crime

control

/kənˈtrəʊl/

điều khiển, kiểm soát, điều chỉnh

control of traffic; traffic control

organize

/ˈɔː.ɡən.aɪz/

tổ chức

organize an expedition

assassin

/əˈsæs.ɪn/

kẻ ám sát

charming

/ˈtʃɑː.mɪŋ/

quyến rũ, đầy mê hoặc

a charming smile

recognize

/ˈrek.əɡ.naɪz/

nhận ra

recognize an old friend

vanish

/ˈvæn.ɪʃ/

biến mất; tan biến

the thief vanished into the crowd

allow

/əˈlaʊ/

cho phép

smoking is not allowed here

technology

/tekˈnɒl.ə.dʒi/

công nghệ

satellite

/ˈsæt.əl.aɪt/

vệ tinh

the moon is the Earth's satellite

conceal

/kənˈsiːl/

giấu giếm; che đậy

he concealed his debts from his wife

intensive

/ɪnˈten.sɪv/

tập trung, chuyên sâu

intensive bombardment of a town

Chọn tất cả