Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
My name is Mary, and I will be your waitress tonight.
Tên tôi là Mary, và tôi sẽ người phục vụ cho quý khách trong tối nay.
Before your main course, would you like to order an appetizer?
Trước khi quý khách gọi món chính, quý khách có muốn gọi món khai vị không?
OK, I'll take one order of that.
OK, tôi sẽ gọi món này.
Học câu