Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

order

/ˈɔː.dər/

gọi món

names in alphabetical order

list

/lɪst/

danh sách, bản kê

a shopping list

Chọn tất cả