Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

approval

/əˈpruː.vəl/

sự tán thành, sự chấp thuận

a nod of approval

absolutely

/ˌæb.səˈluːt.li/

[một cách] tuyệt đối, [một cách] hoàn toàn

he did absolutely no work

wonderful

/ˈwʌn.də.fəl/

kỳ diệu, thần kỳ; rất đáng ngạc nhiên

it's wonderful that they managed to escape

Chọn tất cả