Giả lập hội thoại


Nói trước

May I take your drink order while you are looking over your menu?

Quý khách có muốn gọi đồ uống trong khi quý khách xem thực đơn không ạ?

Nói sau

Yes, do you have a wine list?

Có đấy, cô có danh sách rượu không?

Nói trước

The wine list is on the second page of your menu.

Danh sách rượu nằm ở trang thứ hai trong thực đơn.

Nói sau

Do you have mixed drinks in this restaurant?

Cô có các loại rượu hỗn hợp trong nhà hàng không?

Nói trước

Yes, we have a full bar here.

Có, chúng tôi có một quầy rượu ở đây.

Nói sau

I am not sure what I want. Do you have any house specials?

Tôi không chắc mình muốn gì. Cô có đồ uống đặc biệt không.

Nói trước

Actually, we are famous for our Cuervo Gold margaritas.

Thực ra, chúng tôi nổi tiếng với Cuervo Gold margaritas ạ.

Nói sau

That sounds good! Please bring me one of those.

Nghe hay đấy! Hãy mang cho tôi một trong số đó.

Nói trước

Would you like that drink blended or on the rocks?

Quý khách muốn loại pha loãng hay đá tuyết ạ?

Nói sau

I would like it blended.

Tôi muốn uống loại pha loãng.

Nói trước

Would you like it with salt or no salt?

Quý khách muốn dùng với muối hay không muối?

Nói sau

I would like my margarita with no salt, thank you.

Tôi muốn margarita không muối, cảm ơn cô.