Giả lập hội thoại


May I take your drink order while you are looking over your menu?

Quý khách có muốn gọi đồ uống trong khi quý khách xem thực đơn không ạ?

Yes, do you have a wine list?

Có đấy, cô có danh sách rượu không?

The wine list is on the second page of your menu.

Danh sách rượu nằm ở trang thứ hai trong thực đơn.

Do you have mixed drinks in this restaurant?

Cô có các loại rượu hỗn hợp trong nhà hàng không?

Yes, we have a full bar here.

Có, chúng tôi có một quầy rượu ở đây.

I am not sure what I want. Do you have any house specials?

Tôi không chắc mình muốn gì. Cô có đồ uống đặc biệt không.

Actually, we are famous for our Cuervo Gold margaritas.

Thực ra, chúng tôi nổi tiếng với Cuervo Gold margaritas ạ.

That sounds good! Please bring me one of those.

Nghe hay đấy! Hãy mang cho tôi một trong số đó.

Would you like that drink blended or on the rocks?

Quý khách muốn loại pha loãng hay đá tuyết ạ?

I would like it blended.

Tôi muốn uống loại pha loãng.

Would you like it with salt or no salt?

Quý khách muốn dùng với muối hay không muối?

I would like my margarita with no salt, thank you.

Tôi muốn margarita không muối, cảm ơn cô.