Học câu

May I take your drink order while you are looking over your menu?
Quý khách có muốn gọi đồ uống trong khi quý khách xem thực đơn không ạ?
Thu âm
Nghe lại
Yes, do you have a wine list?
Có đấy, cô có danh sách rượu không?
Thu âm
Nghe lại
The wine list is on the second page of your menu.
Danh sách rượu nằm ở trang thứ hai trong thực đơn.
Thu âm
Nghe lại
Do you have mixed drinks in this restaurant?
Cô có các loại rượu hỗn hợp trong nhà hàng không?
Thu âm
Nghe lại
Yes, we have a full bar here.
Có, chúng tôi có một quầy rượu ở đây.
Thu âm
Nghe lại
I am not sure what I want. Do you have any house specials?
Tôi không chắc mình muốn gì. Cô có đồ uống đặc biệt không.
Thu âm
Nghe lại
Actually, we are famous for our Cuervo Gold margaritas.
Thực ra, chúng tôi nổi tiếng với Cuervo Gold margaritas ạ.
Thu âm
Nghe lại
That sounds good! Please bring me one of those.
Nghe hay đấy! Hãy mang cho tôi một trong số đó.
Thu âm
Nghe lại
Would you like that drink blended or on the rocks?
Quý khách muốn loại pha loãng hay đá tuyết ạ?
Thu âm
Nghe lại
I would like it blended.
Tôi muốn uống loại pha loãng.
Thu âm
Nghe lại
Would you like it with salt or no salt?
Quý khách muốn dùng với muối hay không muối?
Thu âm
Nghe lại
I would like my margarita with no salt, thank you.
Tôi muốn margarita không muối, cảm ơn cô.
Thu âm
Nghe lại