Giả lập hội thoại


Nói trước

While you are thinking about what you might like to order for dinner, would you like to order your drinks?

Trong khi quý khách đang suy nghĩ về món gì quý khách muốn gọi cho bữa ăn tối, Quý khách có muốn gọi đồ uống không ạ?

Nói sau

Can you tell me where your wine list is?

Cô có thể cho tôi biết danh sách rượu ở đâu không?

Nói trước

The wine list is posted right there on the board.

Danh sách rượu được đăng ngay trên bảng.

Nói sau

Can we order a mixed drink in this restaurant?

Chúng tôi có thể gọi rượu trong nhà hàng này không?

Nói trước

Yes, we have a wide selection of mixed drinks available from our bar.

Có chứ ạ, chúng tôi có nhiều lựa chọn rượu hỗn hợp có sẵn từ quầy rượu của chúng tôi.

Nói sau

Do you have any house specials that you could recommend?

Cô có thể giới thiệu loại gì đặc biệt không?

Nói trước

Our most popular drinks are our Cuervo Gold margaritas.

Loại rượu phổ biến nhất của chúng tôi là Cuervo Gold margaritas.

Nói sau

That sounds like a good choice for me. May I have one, please?

Nghe có vẻ như là một lựa chọn tốt cho tôi. Vui lòng cho tôi một ly được không?

Nói trước

Can I bring that to you on the rocks, or would you like it blended?

Tôi có thể mang cho quý khách loại đá tuyết hay quý khách muốn loại pha loãng ạ?

Nói sau

Please bring it to me on the rocks.

Hãy mang cho tôi loại đá tuyết.

Nói trước

Salt or no salt?

Muối hay không muối?

Nói sau

I would like it with no salt.

Tôi muốn không muối.