Giả lập hội thoại


While you are thinking about what you might like to order for dinner, would you like to order your drinks?

Trong khi quý khách đang suy nghĩ về món gì quý khách muốn gọi cho bữa ăn tối, Quý khách có muốn gọi đồ uống không ạ?

Can you tell me where your wine list is?

Cô có thể cho tôi biết danh sách rượu ở đâu không?

The wine list is posted right there on the board.

Danh sách rượu được đăng ngay trên bảng.

Can we order a mixed drink in this restaurant?

Chúng tôi có thể gọi rượu trong nhà hàng này không?

Yes, we have a wide selection of mixed drinks available from our bar.

Có chứ ạ, chúng tôi có nhiều lựa chọn rượu hỗn hợp có sẵn từ quầy rượu của chúng tôi.

Do you have any house specials that you could recommend?

Cô có thể giới thiệu loại gì đặc biệt không?

Our most popular drinks are our Cuervo Gold margaritas.

Loại rượu phổ biến nhất của chúng tôi là Cuervo Gold margaritas.

That sounds like a good choice for me. May I have one, please?

Nghe có vẻ như là một lựa chọn tốt cho tôi. Vui lòng cho tôi một ly được không?

Can I bring that to you on the rocks, or would you like it blended?

Tôi có thể mang cho quý khách loại đá tuyết hay quý khách muốn loại pha loãng ạ?

Please bring it to me on the rocks.

Hãy mang cho tôi loại đá tuyết.

Salt or no salt?

Muối hay không muối?

I would like it with no salt.

Tôi muốn không muối.