Giả lập hội thoại


Can I take your drink order?

Tôi có thể biết quý khách muốn gọi đồ uống gì không ạ?

Where is your wine list?

Danh sách rượu ở đâu vậy?

The wine choices are posted on the little menu in the middle of the table.

Các loại rượu được ghi trên tờ thực đơn nhỏ ở giữa bàn ạ.

Do you have any mixed drinks available here?

Ở đây có đồ uống hỗn hợp không?

We can make a number of mixed drinks at our bar.

Chúng tôi có thể pha chế nhiều loại khác nhau tại quầy rượu ạ.

I heard that you are famous for your drinks. What are your specials?

Tôi nghe nói thức uống của bạn rất nổi tiếng. Vậy loại đặc biệt là gì thế?

Our house special is our Cuervo Gold margarita.

Loại đặc biệt của chúng tôi là Cuervo Gold margarita ạ.

I would love a margarita right now! That is what I am going to order.

Cho tôi một cốc margarita ngay bây giờ! Đó là những gì tôi sẽ gọi.

Can I prepare your drink on the rocks, or would you prefer it blended?

Quý khách muốn loại đá tuyết hay pha loãng ạ?

I prefer my margarita on the rocks, please.

Vui lòng cho tôi loại đá tuyết.

Do you like your margarita with salt or no salt?

Quý khách muốn dùng với muối hay không muối ạ.

No salt, please.

Không muối.