Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

famous

/ˈfeɪ.məs/

(+for) nổi tiếng, nổi danh

she is famous as a writer

specials

/'spe∫l/

đặc biệt

he did it as a special favour

mixed

/mɪkst/

pha trộn, lẫn lộn; ô tạp

mixed feelings

prefer

/prɪˈfɜːr/

thích hơn, ưa hơn

I prefer walking to cycling

Chọn tất cả