Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

double

/ˈdʌb.əl/

đôi, hai, kép

a double bed

curly

/ˈkɜː.li/

quăn, xoắn

curly hair

Chọn tất cả