Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

keep

/kiːp/

giữ

she has the ability to keep calm in an emergency

change

/tʃeɪndʒ/

làm thay đổi; thay đổi, đổi

our plans are changed

Chọn tất cả