Giả lập hội thoại


Can I start you off with anything to drink?

Quý khách có muốn bắt đầu với thứ gì để uống không ạ?

Yes, may I have some water, please?

Vâng, tôi có thể uống chút nước không?

Sure, would you like any appetizers today?

Chắc chắn rồi, quý khách có muốn bất kỳ món khai vị ngày hôm nay không?

May I get an order of barbeque wings?

Tôi có thể gọi món cánh nướng được không?

No problem, can I get you anything else?

Không vấn đề gì, tôi muốn biết quý khách còn muốn gọi món gì nữa không ạ?

No, thank you, that'll be all for now.

Không, cảm ơn anh, hiện tại là đủ rồi.

OK, Let me know when you're ready to order your food.

Hãy cho tôi biết khi nào quý khách sẵn sàng gọi món ăn.

I'm ready.

Tôi đã sẵn sàng.

OK, What can I get you?

Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

May I have the fettuccini Alfredo?

Tôi muốn có món Alfredo fettuccini này được không?

Ah, Will that be all?

Đó là tất cả?

Yes, that's it.

Vâng, đúng vậy.