Học câu

Can I start you off with anything to drink?
Quý khách có muốn bắt đầu với thứ gì để uống không ạ?
Thu âm
Nghe lại
Yes, may I have some water, please?
Vâng, tôi có thể uống chút nước không?
Thu âm
Nghe lại
Sure, would you like any appetizers today?
Chắc chắn rồi, quý khách có muốn bất kỳ món khai vị ngày hôm nay không?
Thu âm
Nghe lại
May I get an order of barbeque wings?
Tôi có thể gọi món cánh nướng được không?
Thu âm
Nghe lại
No problem, can I get you anything else?
Không vấn đề gì, tôi muốn biết quý khách còn muốn gọi món gì nữa không ạ?
Thu âm
Nghe lại
No, thank you, that'll be all for now.
Không, cảm ơn anh, hiện tại là đủ rồi.
Thu âm
Nghe lại
OK, Let me know when you're ready to order your food.
Hãy cho tôi biết khi nào quý khách sẵn sàng gọi món ăn.
Thu âm
Nghe lại
I'm ready.
Tôi đã sẵn sàng.
Thu âm
Nghe lại
OK, What can I get you?
Tôi có thể giúp gì cho quý khách?
Thu âm
Nghe lại
May I have the fettuccini Alfredo?
Tôi muốn có món Alfredo fettuccini này được không?
Thu âm
Nghe lại
Ah, Will that be all?
Đó là tất cả?
Thu âm
Nghe lại
Yes, that's it.
Vâng, đúng vậy.
Thu âm
Nghe lại