Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

drink

/drɪŋk/

đồ uống, thức uống

food and drink

wing

/wɪŋ/

cánh (chim, sâu bọ, máy bay…)

Chọn tất cả