Học câu

Hi, May I get you anything to drink?
Xin chào, Quý khách có muốn gọi đồ uống gì không ạ?
Thu âm
Nghe lại
Yes, please. May I get a glass of lemonade?
Vâng, có chứ. Tôi có thể yêu cầu một ly nước chanh không?
Thu âm
Nghe lại
Would you like an appetizer?
Quý khách có muốn một món khai vị không?
Thu âm
Nghe lại
May I get an order of barbeque wings?
Tôi có thể gọi một phần cánh nướng được không?
Thu âm
Nghe lại
Sure, would you like anything else?
Chắc chắn rồi, quý khách có muốn thứ gì nữa không?
Thu âm
Nghe lại
That'll be fine for now, thank you.
Thế là đủ rồi, cảm ơn cô.
Thu âm
Nghe lại
Ok, Tell me when you want to order the rest of your food.
Được rồi, Hãy nói cho tôi biết khi nào quý khách muốn gọi món ăn nữa nhé.
Thu âm
Nghe lại
Excuse me. I'm ready to order.
Xin lỗi. Tôi đã sẵn sàng gọi món.
Thu âm
Nghe lại
What would you like?
Quý khách muốn ăn gì?
Thu âm
Nghe lại
Let me have the baby-back ribs.
Hãy cho tôi món sườn nướng.
Thu âm
Nghe lại
Sure, will there be anything else that I can get you?
Được rồi, tôi có thể biết yêu cầu món nữa của quý khách không?
Thu âm
Nghe lại
That will be it for now.
Hiện tại là đủ rồi.
Thu âm
Nghe lại