Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

menu

/ˈmen.juː/

thực đơn

what's on the menu tonight?

specials

/'spe∫l/

đặc biệt

he did it as a special favour

sauce

/sɔːs/

nước xốt

tomato sauce

vegetarian

/ˌvedʒ.ɪˈteə.ri.ən/

người ăn chay

Chọn tất cả