Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

adjust

/əˈdʒʌst/

sửa lại cho đúng, hiệu chỉnh

she carefully adjusted her clothes and her hair before going out

excellent

/ˈek.səl.ənt/

xuất sắc, tuyệt vời

an excellent meal

garlic

/ˈɡɑː.lɪk/

tỏi (cây, củ)

a clove of garlic

diet

/ˈdaɪ.ət/

đồ ăn thường ngày (của một người, một cộng đồng)

the Japanese diet of rice, vegetables and fish

Chọn tất cả