Atomic

CEFR - Level A1

PARTS OF THE BODY AND DESCRIBING PEOPLE

học từ vựng

0%

Từ cần học

head

/hed/

cái đầu

the ball hit her on the head

foot

/fʊt/

bàn chân

nose

/nəʊz/

cái mũi

hit somebody on the nose

ear

/ɪər/

cái tai

mouth

/maʊθ/

cái miệng

"open your mouth a little wider", said the dentist

arm

/ɑːm/

cánh tay

she was carrying a book under her arm

leg

/leɡ/

chân

hair

/heər/

tóc

have long, black hair

face

/feɪs/

khuôn mặt

go and wash your face

neck

/nek/

cổ

wrap a scarf round one's neck

shoulder

/ˈʃəʊl.dər/

vai

shrug one's shoulder

skin

/skɪn/

da (người, con vật), vỏ (trái cây)

she has beautiful skin

beard

/bɪəd/

râu

who's that man with the beard?

body

/ˈbɒd.i/

người, cơ thể

eye

/aɪ/

mắt

he is blind in one eye

hand

/hænd/

bàn tay

lead somebody by the hand

moustache

/məˈstɑːʃ/

ria

tooth

/tuːθ/

răng

she still has all her own teeth

bald

/bɔːld/

hói (đầu)

Chọn tất cả