Atomic

TOEFL (NEW)

PASSION

học từ vựng

0%

Từ cần học

dilemma

/daɪˈlem.ə/

thế tiến thoái lưỡng nan, tình trạng khó xử

engender

/ɪnˈdʒen.dər/

làm cho, gây ra

some people believe that poverty engenders crimes

passion

/ˈpæʃ.ən/

cảm xúc mạnh mẽ

passions were running high at the meeting

proliferation

/proliferation/

sự tăng nhanh

reciprocity

/ˌres.ɪˈprɒs.ə.ti/

sự hỗ tương, sự có đi có lại

reciprocity in trade between countries

emotion

/ɪˈməʊ.ʃən/

cảm xúc

innumerable

/ɪˈnjuː.mər.ə.bəl/

vô số

constantly

/ˈkɒn.stənt.li/

liên tục

he's constantly disturbing me

endless

/ˈend.ləs/

bất tận

the hours of waiting seem endless

opinion

/əˈpɪn.jən/

ý kiến, quan điểm

what's your opinion of the new President?

arouse

/əˈraʊz/

phát sinh

he was aroused from his nap by the doorbell

article

/ˈɑː.tɪ.kəl/

bài báo

articles of daily necessity

loyal

/ˈlɔɪ.əl/

trung thành

loyal to one's principles

pleasant

/ˈplez.ənt/

vui vẻ, dễ chịu

a pleasant afternoon

information

/ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/

thông tin

this book gives all sorts of useful information on how to repair cars

complex

/ˈkɒm.pleks/

phức tạp

a complex system

despondent

/dɪˈspɒn.dənt/

chán nản

don't be so despondent

vanish

/ˈvæn.ɪʃ/

tiêu tan, biến mất

the thief vanished into the crowd

misery

/ˈmɪz.ər.i/

sự khốn khổ

suffer the misery of toothache

Chọn tất cả