Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Advanced)

PEOPLE, FAMILY & POPULATION

học từ vựng

0%

Từ cần học

adolescence

/ˌæd.əˈles.əns/

thời thanh niên

adolescent

/ˌæd.əˈles.ənt/

(thuộc) vị thành niên, thiếu niên

adolescent boys

census

/ˈsen.səs/

sự điều tra dân số

civilian

/sɪˈvɪl.jən/

thường dân, dân thường

two soldiers and one civilian were killed in the explosion

demography

/dɪˈmɒɡ.rə.fi/

nhân khẩu học

feminine

/ˈfem.ɪ.nɪn/

nữ tính, có nét của phái nữ, (thuộc) phụ nữ

a feminine voice

maternal

/məˈtɜː.nəl/

(thuộc) mẹ

maternal affection

maternity

/məˈtɜː.nə.ti/

phụ sản

a maternity dress

migrate

/maɪˈɡreɪt/

di cư

paternal

/pəˈtɜː.nəl/

(thuộc) cha

paternal authority

peer

/pɪər/

người ngang tuổi, người cùng địa vị, người đồng trang lứa

it will not be easy to find his peer

upbringing

/ˈʌpˌbrɪŋ.ɪŋ/

sự giáo dục, sự dạy dỗ

family

/ˈfæm.əl.i/

gia đình

he's a friend of the family

Chọn tất cả