Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

PEOPLE'S BACKGROUND - LANGUAGE FOCUS 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

carpet

/ˈkɑː.pɪt/

tấm thảm

lay a carpet

enter

/ˈen.tər/

vào, đi vào (một nơi nào đó)

don't enter without knocking

behind

/bɪˈhaɪnd/

ở phía sau, ở đằng sau

a small street behind the station

downstairs

/ˌdaʊnˈsteəz/

dưới tầng, dưới lầu

he fell downstairs and broke his wrist

parrot

/ˈpær.ət/

con vẹt

smile

/smaɪl/

mỉm cười

with a cheerful smile on his face

mess

/mes/

đống lộn xộn, mớ bừa bộn, hỗn độn

this kitchen's a mess

thief

/θiːf/

tên trộm

seldom

/ˈsel.dəm/

hiếm khi, ít khi

I have seldom seen such brutality

noise

/nɔɪz/

tiếng ồn

what's that noise?

Chọn tất cả