Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

PEOPLE'S BACKGROUND - READING & WRITING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

brilliant

/ˈbrɪl.jənt/

thiên tài, tài giỏi

brilliant sunshine

education

/ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən/

sự giáo dục

primary (secondary) education

mature

/məˈtʃʊər/

chín chắn, trưởng thành (trong kĩ năng công việc)

mature years

harbour

/ˈhɑː.bər/

nuôi dưỡng, ấp ủ (ý nghĩ)

save

/seɪv/

tiết kiệm (tiền bạc)

degree

/dɪˈɡriː/

học vị; bằng cấp

an angle of ninety degrees

phd

phd

tiến sĩ

obtain

/əbˈteɪn/

thu được, đạt được

he always manages to obtain what he wants

professor

/prəˈfes.ər/

giáo sư (đại học)

award

/əˈwɔːd/

trao giải, tặng thưởng

she was awarded a medal for bravery

determine

/dɪˈtɜː.mɪn/

xác định

determine a date for a meeting

interrupt

/ˌɪn.təˈrʌpt/

làm gián đoạn, làm đứt quãng

trade between the two countries was interrupted by the war

tragic

/ˈtrædʒ.ɪk/

bi thảm, bi kịch

tragic actor

Chọn tất cả