Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

PEOPLE'S BACKGROUND - READING & WRITING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

founding

/faʊnd/

việc thành lập, sự bắt đầu

atomic

/əˈtɒm.ɪk/

(thuộc) nguyên tử

atomic physics

radium

/ˈreɪ.di.əm/

(hoá học) Ra-đi, kim loại phóng xạ, radium

institute

/ˈɪn.stɪ.tʃuːt/

viện, học viện

a research institute

exam

/ɪɡˈzæm/

kì thi

joy

/dʒɔɪ/

niềm vui

jump for joy

humanitarian

/hjuːˌmæn.ɪˈteə.ri.ən/

(thuộc) nhân đạo

humanitarian ideals

strong-willed

/ˌstrɒŋˈwɪld/

có ý chí mạnh mẽ

ambitious

/æmˈbɪʃ.əs/

nhiều tham vọng, kỳ vọng

an ambitious young manager

hard-working

/ˌhɑːdˈwɜː.kɪŋ/

siêng năng, chăm chỉ

intelligent

/ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/

thông minh, sáng dạ

an intelligent child

prejudice

/ˈpredʒ.ə.dɪs/

định kiến, thành kiến

the selectors were accused of showing prejudice in failing to include him in the team

impossible

/ɪmˈpɒs.ə.bəl/

không thể

Chọn tất cả