Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

PEOPLE'S BACKGROUND - SPEAKING & LISTENING

học từ vựng

0%

Từ cần học

congratulations

/kən,græt∫ʊ'lei∫n/

xin chúc mừng

appearance

/əˈpɪə.rəns/

vẻ bề ngoài, ngoại hình, diện mạo

the sudden appearance of a policeman caused the thief to run away

schoolwork

/ˈskuːl.wɜːk/

bài tập trên lớp

subject

/ˈsʌb.dʒekt/

môn học

an interesting subject of conversation

attend

/əˈtend/

tham dự

attend to your work and stop talking

background

/ˈbæk.ɡraʊnd/

lai lịch, kiến thức, kinh nghiệm

the mountain forms a background to this photograph of the family

olympic

/ə'limpik/

(thuộc) thế vận hội Olympic

she has broken the Olympic 5000 metres record

champion

/ˈtʃæm.pi.ən/

nhà vô địch, quán quân

diploma

/dɪˈpləʊ.mə/

văn bằng, chứng chỉ

a diploma in architecture

romantic

/rəʊˈmæn.tɪk/

lãng mạn

romantic adventures

basketball

/ˈbɑː.skɪt.bɔːl/

bóng rổ

swimming

/'swimiη/

môn bơi lội

swimming is a good form of exercise

greeting

/ˈɡriː.tɪŋ/

lời chào hỏi, hành động chào hỏi

send one's greeting to somebody

family

/ˈfæm.əl.i/

gia đình

he's a friend of the family

Chọn tất cả