Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

PERSONAL EXPERIENCES - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

package

/ˈpæk.ɪdʒ/

bưu phẩm

the postman brought me a large package

purse

/pɜːs/

túi xách, ví tiền,...

her purse was stolen from her handbag

bracket

/ˈbræk.ɪt/

dấu ngoặc tròn, dấu ngoặc đơn

basket

/ˈbɑː.skɪt/

giỏ đựng hàng

a shopping basket

contain

/kənˈteɪn/

chứa đựng, bao gồm

what does that box contain?

bake

/beɪk/

nướng, nướng bằng lò

the bread is baking

string

/strɪŋ/

dây, sợi dây

tie up a parcel with string

snow

/snəʊ/

tuyết

roads deep in snow

finger

/ˈfɪŋ.ɡər/

ngón tay

little finger

avenue

/ˈæv.ə.njuː/

đại lộ

shine

/ʃaɪn/

tỏa sáng, chiếu sáng

the moon is shining through the window

novel

/ˈnɒv.əl/

tiểu thuyết

a novel idea

marriage

/ˈmær.ɪdʒ/

sự kết hôn, hôn nhân

an offer of marriage

cottage

/ˈkɒt.ɪdʒ/

nhà tranh, nhà ở vùng quê

break

/breɪk/

làm gãy, làm vỡ

break a cup

Chọn tất cả