Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

PERSONAL EXPERIENCES - LISTENING & SPEAKING

học từ vựng

0%

Từ cần học

lake

/leɪk/

hồ

Lake Victoria

attitude

/ˈæt.ɪ.tʃuːd/

thái độ, quan điểm

what is the company's attitude to (towards) this idea?

replace

/rɪˈpleɪs/

thay thế, thay chỗ của ai/cái gì

replace the book on the shelf

businesswoman

/ˈbɪz.nɪsˌwʊm.ən/

nữ doanh nhân

rush

/rʌʃ/

lao vào, xông tới, làm hối hả

rush at the enemy

conversation

/ˌkɒn.vəˈseɪ.ʃən/

cuộc trò chuyện, cuộc đàm thoại

rescue

/ˈres.kjuː/

giải cứu

rescue a man from drowning

memorable

/ˈmem.ər.ə.bəl/

đáng ghi nhớ

memorable verses by Keats

audience

/ˈɔː.di.əns/

khán giả, người xem

the audience was (were) enthusiastic on the opening night of the play

jumble

/ˈdʒʌm.bəl/

làm xáo trộn, đảo lộn

toys, books, shoes and clothes were jumbled [up] on the floor

ill

/ɪl/

bệnh

an ill-written book

complain

/kəmˈpleɪn/

phàn nàn, than phiền

he complained that the room was too hot

burn

/bɜːn/

vết cháy, vết bỏng

terrified

/ˈter.ə.faɪd/

kinh hãi

I'm terrified at the prospect of being alone in the house

scream

/skriːm/

gào thét, hét lên

she screamed [out] [at me] in anger

Chọn tất cả