Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

PERSONAL EXPERIENCES - READING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

schoolboy

/ˈskuːl.bɔɪ/

học sinh nam

look

/lʊk/

xem, nhìn

we looked but saw nothing

wad

/wɒd/

nắm, xấp, cọc (tiền, giấy,...)

she stuffed wads of cotton in her ears to keep out the noise

cotton

/ˈkɒt.ən/

vải bông, vải cô-tông

a bale of cotton

experience

/ɪkˈspɪə.ri.əns/

trải nghiệm, kinh nghiệm

does she have much experience of teaching?

idol

/ˈaɪ.dəl/

thần tượng

embarrassing

/ɪmˈbær.ə.sɪŋ/

ngượng ngùng, lúng túng, bối rối

an embarrassing question

sneaky

/ˈsniː.ki/

vụng trộm, lén lút

this sneaky girl was disliked by the rest of the class

steal

/stiːl/

ăn cắp, lấy trộm

he stole from the rich to give to the poor

Chọn tất cả