17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

include

kể cả, bao gồm

Xóa

grade

lớp (trong hệ thống giáo dục)

Xóa

teenager

thanh thiếu niên

Xóa

situation

tình hình, tình huống, tình trạng

Xóa

extremely

vô cùng, cực kỳ

Xóa

floppy

(mũ) mềm

Xóa

notice

chú ý, để ý

Xóa

glance

nhìn thoáng qua, liếc

Xóa

embrace

ôm, ôm ấp

Xóa

dream

mơ tưởng, mơ mộng

Xóa

personalize

cá nhân hóa

Xóa

discover

phát hiện ra, nhận ra, khám phá ra

Xóa

imitate

bắt chước

Xóa

thief

tên trộm