Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

PERSONAL EXPERIENCES - READING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

include

/ɪnˈkluːd/

kể cả, bao gồm

his conclusion includes all our ideas

grade

/ɡreɪd/

lớp (trong hệ thống giáo dục)

a person's salary grade

teenager

/ˈtiːnˌeɪ.dʒər/

thanh thiếu niên

situation

/ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/

tình hình, tình huống, tình trạng

find oneself in an embarrassing situation

extremely

/ɪkˈstriːm.li/

vô cùng, cực kỳ

that's extremely interesting

floppy

/ˈflɒp.i/

(mũ) mềm

a floppy hat

notice

/ˈnəʊ.tɪs/

chú ý, để ý

put up a notice

glance

/ɡlɑːns/

nhìn thoáng qua, liếc

glance at one's watch

embrace

/ɪmˈbreɪs/

ôm, ôm ấp

she tried to avoid his embrace

dream

/driːm/

mơ tưởng, mơ mộng

good night! Sweet dreams!

personalize

/ˈpɜː.sən.əl.aɪz/

cá nhân hóa

handkerchiefs personalized with her initials

discover

/dɪˈskʌv.ər/

phát hiện ra, nhận ra, khám phá ra

Columbus discovered America

imitate

/ˈɪm.ɪ.teɪt/

bắt chước

James can imitate his father's speech perfectly

thief

/θiːf/

tên trộm

Chọn tất cả