Atomic

TOEFL (NEW)

PERSONAL PROPERTY

học từ vựng

0%

Từ cần học

acquire

/əˈkwaɪər/

có được, mua được

acquired characteristics

assess

/əˈses/

định giá

assess somebody's taxes

asset

/ˈæs.et/

tài sản

good health is a great asset

lease

/liːs/

hợp đồng cho thuê

liability

/ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/

nghĩa vụ, trách nhiệm

liability for military service

proprietor

/prəˈpraɪə.tər/

chủ sở hữu

a newspaper propritor

safeguard

/ˈseɪf.ɡɑːd/

bảo vệ, giữ gìn

the law contains new safeguards to protect customers who buy used cars

apartment

/əˈpɑːt.mənt/

căn hộ

landlord

/ˈlænd.lɔːd/

chủ nhà (nhà cho thuê)

insurance

/ɪnˈʃɔː.rəns/

bảo hiểm

an insurance against fire

investment

/ɪnˈvest.mənt/

sự đầu tư

value

/ˈvæl.juː/

giá trị

a decline in the value of the dollar

investor

/ɪnˈves.tər/

chủ đầu tư, nhà đầu tư

split

/splɪt/

phân chia

some types of wood split easily

jointly

/ˈdʒɔɪnt.li/

cùng nhau, cùng chung

a jointly owned business

initial

/ɪˈnɪʃ.əl/

ban đầu, lúc đầu

the initial letter of a word

hazardous

/ˈhæz.ə.dəs/

mạo hiểm; nguy hiểm

the journey was hazardous

expense

/ɪkˈspens/

chi phí

an expense of time and cash

Chọn tất cả