Atomic

IELTS

PERSUASION

học từ vựng

0%

Từ cần học

advocate

/ˈæd.və.keɪt/

tán thành, ủng hộ

I advocate a policy of gradual reform

legislation

/ˌledʒ.ɪˈsleɪ.ʃən/

pháp luật, pháp chế

publicly

/ˈpʌb.lɪ.kli/

công khai

widely

/ˈwaɪd.li/

rộng rãi, khắp nơi

differing widely in their opinions

dispute

/dɪˈspjuːt/

bàn cãi, tranh luận

wholly

/ˈhəʊl.li/

toàn bộ, hoàn toàn

not a wholly successful book

vigorously

/ˈvɪɡ.ər.əs.li/

mãnh liệt, mạnh mẽ

argue vigorously in support of something

bitterly

/ˈbɪt.ə.li/

thảm thiết

object

/ˈɒb.dʒɪkt/

phản đối, chống đối lại

glass, wooden and plastic objects

wisdom

/ˈwɪz.dəm/

sự hiểu biết, sự thông thái

suggest

/sə'dʒest/

đề nghị

I suggest a tour of the museum

poll

/pəʊl/

sự bầu cử

be successful at the poll

otherwise

/ˈʌð.ə.waɪz/

khác, cách khác

you obviously think otherwise

tentatively

/ˈten.tə.tɪv.li/

không dứt khoát, không quả quyết

acknowledge

/əkˈnɒl.ɪdʒ/

nhận, thừa nhận, công nhận

a generally acknowledged fact

justify

/ˈdʒʌs.tɪ.faɪ/

biện minh, bào chữa; thanh minh

you can't justify neglecting your wife and children

idea

/aɪˈdɪə/

ý tưởng, ý kiến

he's full good ideas

strongly

/ˈstrɒŋ.li/

quả quyết, mạnh mẽ, rất

strongly built

integrity

/ɪnˈteɡ.rə.ti/

tính chính trực, tính liêm chính

Chọn tất cả