Atomic

TOEFL (NEW)

PETROLEUM ALTERNATIVES

học từ vựng

0%

Từ cần học

constraint

/kənˈstreɪnt/

sự ràng buộc, sự hạn chế

act under constraint

emission

/iˈmɪʃ.ən/

chất thải

the emission of light from the sun

reservoir

/ˈrez.ə.vwɑːr/

kho dự trữ

consumption

/kənˈsʌmp.ʃən/

sự tiêu thụ

home consumption

underground

/ˌʌn.dəˈɡraʊnd/

dưới mặt đất, ngầm

the nuclear waste was buried deep underground

modification

/ˌmɒd.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/

sự sửa đổi, sự biến đổi

the plan was approved, with some minor modifications

engine

/ˈen.dʒɪn/

động cơ

a steam engine

blend

/blend/

hỗn hợp

blended tobacco

witness

/ˈwɪt.nəs/

chứng kiến

a witness of the accident

petroleum

/pəˈtrəʊ.li.əm/

dầu mỏ, dầu khí

stable

/ˈsteɪ.bəl/

bền vững, vững chắc, ổn định

a stable relationship

reserve

/rɪˈzɜːv/

nguồn dự trữ

reserve your strength for the climb

contamination

/kən,tæmi'nei∫n/

sự ô nhiễm

contamination of the water supply

deplete

/dɪˈpliːt/

làm cạn kiệt, làm suy giảm

out stock of food is greatly depleted

extinction

/ɪkˈstɪŋk.ʃən/

sự tuyệt chủng, sự biến mất

a tribe threatened with (by) extinction

shrink

/ʃrɪŋk/

co lại, giảm xuống

will this shirt shrink in the wash?

Chọn tất cả