Atomic

600 từ vựng toeic

Pharmacy : Ngành Dược

học từ vựng

0%

Từ cần học

consult

/kənˈsʌlt/

hỏi ý kiến, tham khảo

consult one's lawyer

control

/kənˈtrəʊl/

kiểm tra, kiểm soát; điều khiển, chỉ huy

control of traffic; traffic control

convenient

/kənˈviː.ni.ənt/

thuận lợi, thuận tiện; ở gần, dễ đi đến

we must arrange a convenient time and place for the meeting

detect

/dɪˈtekt/

dò ra, tìm ra, khám phá ra, phát hiện ra

the dentist detect no decay in her teeth

factor

/ˈfæk.tər/

nhân tố, yếu tố

environmental factors

interaction

/ˌɪn.təˈræk.ʃən/

‹sự› tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại

increased interaction between different police forces would improve the rate of solving crimes

limit

/ˈlɪm.ɪt/

giới hạn, hạn định, ranh giới

within the city limits

monitor

/ˈmɒn.ɪ.tər/

màn hình vi tính, lớp trưởng

a heart monitor

potential

/pəˈten.ʃəl/

tiềm tàng, tiềm năng, tiềm lực, khả năng

potential resources

sample

/ˈsɑːm.pəl/

mẫu, hàng mẫu

a blood sample

sense

/sens/

giác quan, cảm giác, ý thức, tri thức; sự thông minh, khả năng phán đoán

the five senses

volunteer

/ˌvɒl.ənˈtɪər/

tình nguyện viên, người xung phong

this work costs us nothing; it is all done by volunteers

Chọn tất cả