Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
In modern society, many people find that they do not get very much exercise.
Trong xã hội hiện đại, nhiều người thấy rằng họ không tập thể dục nhiều.
They travel by bus, train, or car, and they can move up or down in elevators.
Họ đi bằng xe buýt, xe lửa, hoặc xe hơi, và họ có thể di chuyển lên hoặc xuống trong thang máy.
They have machines that do most of the heavy work that was once done by people.
Họ có những cỗ máy làm hầu hết công việc nặng nhọc mà người ta đã từng làm.
However, exercise is important for staying healthy.
Tuy nhiên, tập thể dục là quan trọng để giữ sức khỏe.
A person who exercises frequently will be "physically fit."
Một người tập thể dục thường xuyên sẽ được "thể chất phù hợp."
There are different aspects of physical fitness.
Có những khía cạnh khác nhau của thể dục thể chất.
One important element of being physically fit is called cardio-vascular fitness.
Một yếu tố quan trọng của thể chất phù hợp được gọi là tập thể dục tim mạch.
The word "cardio-vascular" refers to the heart and lungs.
Từ "tim mạch" đề cập đến tim và phổi.
If one's heart and lungs are in good condition,
Nếu tim và phổi của một người trong tình trạng tốt,
then one can exercise at a steady pace without soon getting tired.
sau đó người ta có thể tập thể dục với tốc độ ổn định mà không bị mệt mỏi.
To develop cardio-vascular fitness,
Để phát triển thể dục tim mạch,
it is important to perform some exercise that makes one's heart beat quickly.
điều quan trọng là thực hiện một số bài tập khiến tim đập nhanh.
For example, a person can improve cardio-vascular fitness by riding a bicycle, by running, by swimming, by rowing, or even by walking quickly.
Ví dụ, một người có thể cải thiện thể dục tim mạch bằng cách đi xe đạp, bằng cách chạy, bơi lội, chèo thuyền, hoặc thậm chí bằng cách đi bộ nhanh.
Some people go to special places, called "health clubs" or "gyms,"
Một số người đến những nơi đặc biệt, được gọi là "câu lạc bộ sức khỏe" hoặc "phòng tập thể dục",
where they can use different exercise machines to develop their cardio-vascular fitness.
nơi họ có thể sử dụng các máy tập thể dục khác nhau để phát triển thể dục tim mạch.
But many people improve their cardio-vascular fitness by playing recreational sports,
Nhưng nhiều người cải thiện thể dục tim mạch bằng cách chơi các môn thể thao giải trí,
such as tennis or soccer, or by dancing vigorously.
hẳng hạn như quần vợt hoặc bóng đá, hoặc nhảy múa.
By having good cardio-vascular fitness, one is less likely to suffer from heart disease.
Bằng cách tập thể dục tim mạch tốt, người ta ít có khả năng bị bệnh tim.
Of course, there is one way to improve cardio-vascular fitness that does not involve exercise: stop smoking!
Tất nhiên, có một cách để cải thiện thể dục tim mạch mà không liên quan đến tập thể dục: ngừng hút thuốc!
Another important aspect of physical fitness is called flexibility.
Một khía cạnh quan trọng khác của thể dục thể chất được gọi là sự linh hoạt.
Flexibility refers to one's ability to stretch comfortably.
Tính linh hoạt đề cập đến khả năng của một người thoải mái.
For example, a healthy person should be able to touch his or her toes without bending the legs.
Ví dụ, một người khỏe mạnh sẽ có thể chạm vào ngón chân của mình mà không cần uốn chân.
People can perform various stretching exercises to improve flexibility.
Mọi người có thể thực hiện các bài tập kéo dài khác nhau để cải thiện tính linh hoạt.
By being flexible, a person can avoid injuries that might otherwise affect their body.
Bằng cách linh hoạt, một người có thể tránh thương tích có thể ảnh hưởng đến cơ thể của họ.
Yet another important aspect of physical fitness is the strength and endurance of one's muscles.
Tuy nhiên, một khía cạnh quan trọng khác của thể dục thể chất là sức mạnh và sức chịu đựng của cơ bắp của một người.
Many people suffer from injuries that result, in part, from weakness of the muscles.
Nhiều người bị chấn thương, một phần, từ sự yếu kém của các cơ bắp.
Muscular strength and endurance can be improved by a variety of exercises.
Sức mạnh cơ bắp và sức chịu đựng có thể được cải thiện bằng nhiều bài tập khác nhau.
Some of these exercises involve lifting a weight,
Một số bài tập liên quan đến việc nâng trọng lượng,
but other exercises simply involve pushing or pulling against the weight of one's own body.
nhưng các bài tập khác chỉ đơn giản là liên quan đến việc đẩy hoặc kéo theo trọng lượng cơ thể của chính mình.
One example is an exercise called the "push-up."
Một ví dụ là một bài tập được gọi là "push-up".
In this exercise, a person lies on the floor, with the face pointing down.
In this exercise, a person lies on the floor, with the face pointing down. Trong bài tập này, một người nằm trên sàn nhà, với khuôn mặt cuối xuống.
The person bends his or her arms, so that the palms of the hands are on the floor, next to the shoulders.
Người đó uốn cong cánh tay của mình, để lòng bàn tay đang nằm trên sàn nhà, bên cạnh vai.
The person then pushes with his or her arms,
Sau đó, người đó đẩy tay mình ra,
lifting the upper part of the body above the ground until the arms are straight.
nâng phần trên của cơ thể lên trên mặt đất cho đến khi cánh tay thẳng.
Before starting to do any exercises, it is a good idea to have a medical check-up.
Trước khi bắt đầu tập thể dục, bạn nên kiểm tra sức khỏe.
Some people do not want to exercise because they think it will be too much work.
Một số người không muốn tập thể dục bởi vì họ nghĩ rằng nó sẽ là quá nhiều công việc.
However, many people find that they feel very good when they exercise.
Tuy nhiên, nhiều người thấy rằng họ cảm thấy rất tốt khi tập thể dục.
Exercising can be an enjoyable and fun way to maintain health and fitness.
Tập thể dục có thể là một cách thú vị để duy trì sức khỏe và thể lực.
Học câu