Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Advanced)

PHYSICS

học từ vựng

0%

Từ cần học

reflect

/rɪˈflekt/

phản chiếu, dội lại

he looked at his face reflected in the mirror

acoustic

/əˈkuː.stɪk/

(thuộc) âm thanh

electrode

/ɪˈlek.trəʊd/

điện cực

force

/fɔːs/

(vật lý) lực

the force of the blow

kinetic

/kɪˈnet.ɪk/

(thuộc) động lực

kinetic energy

lens

/lenz/

ống kính

momentum

/məˈmen.təm/

(vật lý) động lượng, xung lượng

the sledge gained momentum as it ran down the hill

motion

/ˈməʊ.ʃən/

sự vận động, sự chuyển động

parts of the film were shown again in slow motion

neutron

/ˈnjuː.trɒn/

(vật lý) nơ-tron

optical

/ˈɒp.tɪ.kəl/

(thuộc) quang học

optical effects and sound effects

particle

/ˈpɑː.tɪ.kəl/

(vật lý) hạt, phần tử

he choked on a particle of food

propel

/prəˈpel/

đẩy đi, đẩy tới

mechanically propelled vehicles

sonic

/ˈsɒn.ɪk/

liên quan đến âm thanh

spectrum

/ˈspek.trəm/

quang phổ

solar spectrum

velocity

/vəˈlɒs.ə.ti/

vận tốc, tốc lực, tốc độ

the velocity of a projectile

Chọn tất cả