Atomic

Từ vựng căn bản

PLACE AROUND TOWN

học từ vựng

0%

Từ cần học

bank

/bæŋk/

ngân hàng

can you jump over to the opposite bank?

bakery

/ˈbeɪ.kər.i/

tiệm bánh

bookstore

/bukstɔ:/

nhà sách

dry-cleaner's

/ˌdraɪˈkliː.nəz/

tiệm giặt ủi

pharmacy

/ˈfɑː.mə.si/

hiệu thuốc

park

/pɑːk/

công viên

hotel

/həʊˈtel/

khách sạn

library

/ˈlaɪ.brər.i/

thư viện

supermarket

/ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt/

siêu thị

Chọn tất cả