Atomic

CEFR - Level B1

PLACES AND BUILDINGS

học từ vựng

0%

Từ cần học

cliff

/klɪf/

vách đá (nhô ra biển)

resort

/rɪˈzɔːt/

nơi nghỉ dưỡng, khu nghỉ mát

if negotiations fail, we shall have to resort to strike action

suburb

/ˈsʌb.ɜːb/

ngoại ô

live in the suburbs

horizon

/həˈraɪ.zən/

chân trời

a woman of narrow horizon

hostel

/ˈhɒs.təl/

nhà trọ

location

/ləʊˈkeɪ.ʃən/

địa điểm, vị trí

a suitable location for new houses

bay

/beɪ/

gian nhà, chỗ

bistro

/ˈbiː.strəʊ/

quán ăn nhỏ

landmark

/ˈlænd.mɑːk/

(vị trí) mốc, cột mốc

the Empire State Building is a famous landmark on the New York skyline

skyline

/ˈskaɪ.laɪn/

chân trời (hình nhà, cây, núi... in lên bầu trời)

Chọn tất cả