Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Advanced)

PLANTS & ANIMAL 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

breed

/briːd/

nòi, giống (con vật)

birds breed in spring

flora

/ˈflɔː.rə/

hệ thực vật

germinate

/ˈdʒɜː.mɪ.neɪt/

nảy mầm

heat and moisture will germinate the seed

indigenous

/ɪnˈdɪdʒ.ɪ.nəs/

bản xứ, bản địa

the indigenous culture

omnivorous

/ɒmˈnɪv.ər.əs/

ăn tạp

omnivore

/ˈɒm.nɪ.vɔːr/

động vật ăn tạp

parasite

/ˈpær.ə.saɪt/

động, thực vật ký sinh

pesticide

/ˈpes.tɪ.saɪd/

thuốc trừ sâu

photosynthesis

/ˌfəʊ.təʊˈsɪn.θə.sɪs/

(sinh vật học) sự quang hợp

pollen

/ˈpɒl.ən/

phấn hoa

pollinate

/ˈpɒl.ə.neɪt/

làm thụ phấn

predator

/ˈpred.ə.tər/

động vật ăn thịt

reptile

/ˈrep.taɪl/

loài bò sát

snakes, crocodiles, tortoises are reptiles

vegetation

/ˌvedʒ.ɪˈteɪ.ʃən/

thực vật

the luxuriant vegetation of the tropical rain forests

nutrient

/ˈnjuː.tri.ənt/

chất dinh dưỡng

plants draw nutrients from the soil

Chọn tất cả