Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Improver)

POLITICS 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

abolish

/əˈbɒl.ɪʃ/

hủy bỏ, bãi bỏ

Should the death penalty be abolished?

administration

/ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən/

sự điều hành, sự quản trị, sự quản lý

the administration of the law

bureaucracy

/bjʊəˈrɒk.rə.si/

thói quan liêu, nạn quan liêu

candidacy

/ˈkæn.dɪ.də.si/

sự ứng cử

conflict

/ˈkɒn.flɪkt/

sự xung đột

a long and bitter conflict between employers and workers

corruption

/kəˈrʌp.ʃən/

sự tham nhũng, sự suy đồi

corrupt

/kəˈrʌpt/

nhận của đút lót, ăn hối lộ, tham nhũng

corrupt morals

crisis

/ˈkraɪ.sɪs/

sự khủng hoảng, cơn khủng hoảng

economic crisis

electorate

/iˈlek.tər.ət/

toàn bộ cử tri

federation

/ˌfed.ərˈeɪ.ʃən/

liên đoàn

measures

/'meʒə[r]/

phương sách, biện pháp

measure the width of a door

ministry

/ˈmɪn.ɪ.stri/

bộ, ban ngành

the Ministry of Defence

parliament

/ˈpɑː.lɪ.mənt/

quốc hội, nghị viện (chính phủ Anh)

socialism

/ˈsəʊ.ʃəl.ɪ.zəm/

chủ nghĩa xã hội

socialist

/ˈsəʊ.ʃəl.ɪst/

người theo chủ nghĩa xã hội

candidate

/ˈkæn.dɪ.dət/

ứng cử viên

gerrymander

/,dʒeri'mændə[r]/

sắp xếp gian lận (những khu vực bỏ phiếu)

scheme

/skiːm/

kế hoạch, âm mưu

Chọn tất cả